Понеделник, 23.10.2017

Последни новини:

Даринка КОСТАДИНОВА, старши експерт по предучилищно възпитание в РИО на МОМН-Враца: ДВЕ ГОДИНИ ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ДЕЦАТА ЗА ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ

07-07-2010

В проекта за нов образователен закон 5-годишните задължително ще посещават детската градина

В българската образователна система от 2003 г. децата се подготвят за училище задължително от 6-годишна възраст. Практиката недвусмислено показа, че това е необходим път за очакващата ги система на обучение, но същевременно и че една година не е достатъчно време за пълноценна адаптация. Затова се налага по-ранното включване на подрастващите в организираните дейности на предучилищната степен. Широко обсъжданият проект на принципно нов Закон за училищното образование предвижда задължителна подготовка на децата още от навършването на 5 години, т.е периодът става двегодишен. Проведохме специална анкета по този въпрос, в която 80 % от запитаните одобряват замисъла на МОМН, но не всички в дълбочина разбират защо трябва да се приложи това изискване като задължително. За същността на предвижданата промяна потърсихме мнението на старши експерт по предучилищно възпитание в РИО на МОМН Даринка Костадинова.
Госпожо Костадинова, малки ли са 5-годишните за задължителна предучилищна подготовка?
Не, в някои страни тази подготовка е задължителна и за по-ранна възраст. Една от целите за модернизиране на българското образование е до 2020 г. 95 % от петгодишните да бъдат обхванати в задължително предучилищно обучение. В област Враца и към момента повече от 80% от децата на тази възраст посещават детска градина, а за 6-годишните цифрата е над 95 процента. Фактът, че голяма част от родителите на тези деца са безработни, поражда извода, че правилно се разбира необходимостта и благотворно влияние на детската градина върху развитието на най-малките.
Какви са целите на обсъжданата промяна?
Образователната реформа поставя в центъра детето с неговите актуални потребности и интереси, както и с очакванията на обществото към съвременния човек. Динамиката на живота ни налага потребността от ранна социализация на детето, предопределяща и последващото му развитие. Не е достатъчно децата да имат знания и умения, които са само част от подготовката за училище. Определящо за успешното изпълнение на бъдещата социална позиция „ученик” е желанието на детето да се занимава с учебен труд в училище и вярата, че той ще му носи успех и радост. Доброто самочувствие на подрастващите ще дойде от изграждането на умения да общуват и с връстници, и с възрастни. Развитието на общоучебните умения обаче е продължителен процес, което означава детето да слуша и разбира учебната задача, само да преценява какви действия ще предприеме за изпълнението й, да контролира собствените си действия на всеки отделен етап с оглед на очаквания резултат и при необходимост своевременно да се коригира, да оценява постигнатия краен резултат при съпоставянето му с поставената задача. Всичко това може да стане за един относително дълъг период чрез целенасочен и професионално организиран процес, за да се постигне желаното. Подготовката на детето за училище се финализира в подготвителната група, но започва много преди това. Най-добрият период за такова начало е 3-годишната възраст, когато е най-благоприятното време за адаптирането на детето в условията на детската градина.
В момента широко се обсъжда владеенето на български език от децата и учениците?
Да, това е другата основна причина да се въведе двегодишната подготовка на детето за училище. Когато то разговаря вкъщи с родителите си на своя майчин език, тогава казаното дотук се удължава като време за специални занимания при овладяването на българската реч. Ако в рамките на една година детето учи книжовния език, за да разбира заобикалящите го, на практика не остава време за подготовката му за училище.
Но човешките индивиди са различни. Как на практика може да се постигне желаната степен на развитие?
Всяко дете е уникално и следва свой собствен темп на развитие, а от личните постижения се определят и неговите занимания. В градината детето често получава индивидуални задачи и заедно с учителката допълнително се занимава. Тъй като от детската градина се очаква гарантирането на равен шанс за всички деца при постъпването в първи клас, затова основната роля на учителите е да организират обучението на детето съобразно неговите индивидуални особености и потребности на малък човек.
България е сред малкото страни в света, в които има Държавни стандарти за предучилищна възраст?
Да, в България се работи от 2000 г. по Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка. Това е документ, в който е указан необходимият минимум и като знания за съответната възраст, и като готовност за постъпване в училище.
Как родителите могат да се запознаят с държавните стандарти за предучилищна възраст?
В детските градини се организират специални срещи в началото на всяка година, за да се запознаят родителите с критериите за очаквани постижения в съответната възраст. На информационното табло за родители в детските групи също могат да се прочетат образователните изисквания към детето в предучилищна възраст. В днешния технически модернизиран свят има и още други начини за информиране.
Нима в домашна среда възрастните не могат да подготвят децата си за училище ?
Безспорно родителите могат да бъдат много полезни на своето дете. И това е така, защото те са най-близо до него. Резултатите обаче ще бъдат много по-добри, ако бъдат постигнати чрез едно добро партньорство между учителите в детската градина и семейството. Това е принципен въпрос и се отнася за целия период на предучилищното и училищно обучение на детето. Учителите са специално подготвени, за да изпълняват успешно своята професия и затова като им се доверят, родителите всъщност подкрепят детето си.
Петгодишните ще изучават ли по-различен учебен материал, на каква възраст ще се подготвят да четат и пишат и кога ще постъпят на училище?
В това отношение няма да има промени. Децата ще овладяват същото учебно съдържание, което е актуално до момента и съответства на възрастовите им особености. Що се отнася до училището, децата ще тръгват на 7 години, като ще се подготвят за този важен и определящ бъдещото им развитие момент в продължение на две години преди това. В предучилищния етап децата ще се подготвят да участват пълноценно в процеса на ограмотяване, който ще се осъществява обаче в училище. И при новите условия процесите на ограмотяване няма и не бива да започват в детската градина.
Очаква ли се децата повече да учат и по-малко да играят?
Промяна в учебните програми ще има, но тя се отнася до една нова, различна философия и педагогически подходи за съхранение на детето и детството като ценност. В детската градина малкият човек се учи в играта и чрез играта. Категорично децата не бива и няма да бъдат лишавани от играта за сметка на по-голямо учебно натоварване. Не повече знания, а - получаване на социални умения, свързани с разбиране на заобикалящия ги свят, с адекватно отношение и поведение в различните житейски ситуации.
Къде е предвидено да се осъществява предучилищната подготовка?
Тази подготовка на децата ще става в целодневните детски градини. Практиката показва, че това са и предпочитанията на родителите. Подготвителни групи обаче могат да се организират и в училище с подходящи условия за това.
Какво откриваме в съпоставка с другите европейски страни??
Уместно е да се съпоставяме, защото България е част от живота на Европа и от нашата образователна система се очаква да подготвя хората за пълноценна изява в новата ни позиция. Лисабонската конвенция, приета и от българска страна, определя предучилищното детство като приоритет и предвижда задължително привличане на децата в системата от 4-годишна възраст. В повечето европейски страни тази подготовка се осъществява в училищата. Макар че системата на европейската организация е по-различна, тя не по-добра, отколкото у нас. Ние разполагаме с добре изградена система от бази за предучилищна подготовка – детски градини. Различно е времетраенето за пребиваването на децата в рамките на деня и ангажиментите на родителите и това е социалната страна на въпроса. Принципни различия обаче в учебното съдържание и организацията на заниманията на децата не съществуват.
Какво ще е заплащането на предучилищната подготовка?
Задължителната подготовка в подготвителните групи до 7-годишна възраст ще е безплатна за родителите. Това е другата основна предпоставка и важно условие за достъпност на системата. 5-годишните деца като 6-годишните ще получават безплатно обучение и безплатни учебни помагала.
Как ще се организира подготовката на децата от малките населени места, където няма нито детска градина, нито училище?
За тези деца ще се осигури безплатен транспорт до детска градина или училище в най-близкото населено място.
Във Врачанска област осигурени ли са необходимите условия за петгодишните деца?
Категорично мога да кажа, че кадрите в предучилищния сектор са с високо ниво на професионална подготовка, а в детските градини съществуват и необходимите базисни ресурси за пълноценното развитие на децата. Осъвременяването на материалните условия в детските градини в момента е в процес на изпълнение във всички врачански общини. Имам основания да съм убедена, че със задължителния обхват на 5-годишните в детската градина като необходим и полезен ход ще се справим успешно. Надявам се, че родителите също ще се присъединят към предстоящото нововъведение и ще бъдат наши партньори, за да направим най-доброто за децата.
 Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.