Сряда, 17.10.2018

Последни новини:

Директорът на училището в Кунино е уволнен дисциплинарно поради множество нарушения

14-02-2018


Министерството на културата няма намерение да закрива или да мести Професионалната гимназия по каменообработване –Кунино (ПГКО).

Директорът Стефан Стефанов е уволнен дисциплинарно вследствие на констатирани нарушения при проверка от страна на МК през ноември 2017 г. Но за тежестта на дисциплинарното наказание са взети предвид и  резултатите от предишни инспекции на място, за които не са изпълнени или частично са изпълнени направените предписания, гласи официалната позиция на Министерство на културата, публикувана на сайта на институцията.

Множество проверки от страна на Министерството на културата, Регионалното управление по образованието (РУО)  - Враца и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) показват, че в качеството си на директор Стефан Стефанов не е изпълнил свои законови задължения, свързани с образователния процес, като приема на ученици, воденето на задължителна училищна документация и упражняването на контрол върху тази дейност, както и дейности  по управление на държавната собственост.

Сред нарушенията са прием на ученици без провеждането на изпит за проверка на способностите, използване на стаи в училищното общежитие от служители и външни лица, включително и без заплащане на наем и режийни разноски.

Проверките на МК и РУО от 2016 г. до сега показват сериозно разминаване между броя на записаните и на посещаващите занятия. В дневна форма на обучение са били записани за ученици лица на възраст, значително надвишаваща задължителната училищна възраст. Директорът на ПГКО не е предприел нужните мерки за коректно отразяване на отсъствията на учениците и за отписване на учениците, които трайно не посещават училище по неуважителни причини. По този начин училището получава финансиране за ученици, които не се обучават реално.

За посочения период в МК са постъпили няколко сигнала и за насилие от страна на учители над ученици и между ученици, които своевременно са препратени към ДАЗД.  

Министерството на културата предприе всички необходими действия и за директор на гимназията до заемане на длъжността чрез конкурс е назначена изкуствоведът Яна Орлинова, която ден по-рано беше представена на служителите в училището. Конкурсът ще бъде обявен в най-кратки срокове. Яна Орлинова е завършила Професионалната гимназия по каменообработване и е с 5-годишен преподавателски стаж в училището.

  


ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

 


Август  2016 г. - констатирано влошено финансово състояние  на Професионална гимназия по каменообработване /ПГКО/

10 октомври 2016 г. - проверка на Инспектората на Министерството на културата и дирекция „Сценични изкуства и художествено образование. Сред нарушенията са  и настаняване на служители на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино в ученическото общежитие към училището без заплащане на наем и режийни разноски. Констатирано е присъствие на учебни занятия  26  ученици от общо 90 в дневна форма на обучение.

19-20 октомври 2016 г. – планова проверка на Държавната агенция за закрила на детето, съставен е констативен протокол и задължителни предписания. Присъствали са 30 ученици от 90 в първия ден на проверката и 21 във втория. Констативният протокол е подписан от директора на училището без възражения.

04 ноември 2016 г. – постъпил сигнал от родител на дете, за упражнено физическо и психическо насилие от учител в училището -  чрез РУО – Враца и Държавната агенция за закрила на детето.

05-07 април 2017 г. - констативен протокол и задължителни предписания на Държавната агенция за закрила на детето. Установено е, че в училището има постъпващи множество устни сигнали от деца и преподаватели, които не се завеждат и по които не се предприемат действия, както и жалби от родители, има случаи на агресия и инциденти. Сигнали са получени и на Националната телефонна линия за деца 116111  на 13 март 2017 г. и 14 март 2017 г. за  упражнено физическо насилие над деца в училището. Констативният протокол съдържа разгледани такива случаи от проверяващите. В училището са присъствали 17 ученици от общо 90, като много от тях са споделили, че в час са обичайно по 5-6, а мнозина не са идвали от началото на учебната година. Констативният протокол е подписан от директора на училището без възражения.

12 юни 2017 г. - сигнал от родител на ученик в Професионална гимназия по каменообработване относно упражнено насилие върху него от друг ученик, препратен до Държавната агенция за закрила на детето.

15 юни 2017 г. - сигнал от родител на ученик относно приема  и учебния процес в училището.

 16 юни 2017 г. – сигнал от родител на ученик в Професионална гимназия по каменообработване  и от самото дете за случай на насилие над него в общежитието, получени в МК и чрез Министерството на образованието и науката. Препратени в Държавната агенция за закрила на детето.

19 юни 2017 г. -  проверка на представители на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” - в училището са присъствали общо 15 ученици от записаните тогава  90 в дневна форма на обучение.

 10 октомври 2017 г. –  на основание налични протоколи от приемни изпити и докладна записка е отказано  формирането на маломерна паралелка в VIII клас дневна форма на обучение с 6 ученици,  училището е информирано, че маломерната паралелка не е утвърдена, както и  разрешение за записване в самостоятелна форма на обучение в VIII клас само на една от ученичките, която е над 16 - годишна възраст и отговаря на условията за това.

 09 ноември 2017 г. – проверка на Държавната агенция за закрила на детето, съставен е констативен протокол. В училището са присъствали общо 18 ученици във всички паралелки от записаните тогава 70 в дневна форма на обучение.

13 ноември 2017 г. – проверка на Инспектората на Министерството на културата, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Регионално управление по образованието – Враца. При проверката са констатирани следните нарушения:

 

1. В ученическото общежитие е настанен управителят на „Кариера“ – Кунино в нарушение включително и на Закона за държавната собственост и ППЗДС. Общежитието  няма статут на ведомствено жилище, предоставено на ПГКО, а г-н Проданов не е имал правно основание да бъде  настанен в него. Налице е нарушение на чл. 22 ал. 1 и 2 от ППЗДС, като в ученическото общежитие без правно основание е настанено лице, нямащо право да го обитава.

2. В деня на проверката в  училището е установено присъствието на общо 29 ученици от записаните тогава 70 ученици в дневна форма, което представлява 41 %. Съставен е подробен констативен протокол, с който е запознат директорът на училището, както и присъствен лист на наличните ученици. Информацията за  проблемите с посещаемостта в училището и наличния брой ученици е потвърдена.  Отново е посочена необходимостта от предприемане на действия за отписване на учениците, които трайно не посещават училище по неуважителни причини на основание чл. 173, ал. 2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование или преминаването им в самостоятелна форма на обучение, за тези, които отговарят на условията за това, както и стриктно водене на отсъствията в дневниците.

3. При проверката е констатирано, че в VIII  клас са записани  в самостоятелна форма на обучение четирима ученици в задължителна училищна възраст по желание на родителите, като не са спазени изискванията по чл. 112, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 37, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Не е създадена организация за внасяне на съответните документи в РУО на МОН – Враца за разглеждане от експертна комисия и вземане на решения относно провеждането на обучение в самостоятелна форма по желание на родителите. При проверката е установено, че двама от учениците в самостоятелна форма на обучение в VIII клас са налични в училището и се обучават заедно с учениците  от IX клас. Няма правно основание за обучението им по този начин, учениците не са вписани в учебната документация и няма основание да бъдат вписани.

4. Проверени са наличните протоколи от приемни и приравнителни изпити за учебната 2016/2017 г. и 2017/2018 г. Съгласно Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, постъпването на ученици независимо от формата на обучение е възможно само след полагане на изпит за проверка на способностите. В самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. в специалност „Каменоделство“ са записани общо 30 пълнолетни лица, като 12 от тях са записани в самостоятелна форма на обучение, без да са полагали изпит за проверка на способностите.

 

21 декември 2017 г. - констатирани са още ученици, записани в дневна и самостоятелна форма на обучение без полагане на изпит за проверка на способностите, както и лица, назначени на длъжност „учител” без съответната квалификация.

21 декември 2017 г. – от директора на училището са поискани писмени обяснения за допуснатите нарушения.

10 януари 2018 г. – от директора на училището са дадени писмени обяснения. Изложените обяснения и мотиви не са уважени.

08 февруари 2018 г. – на директора на училището е връчена заповед за дисциплинарно уволнение

09 февруари 2018 г. – назначен е директор на училището със срок до заемане на длъжността след конкурс –  Яна Орлинова.

 

Професионална гимназия по каменообработване – Кунино  е създадена през 1921 г. В системата на Министерството на културата е от 2006 г. В момента в училището се обучават 51 ученици в дневна форма на обучение в четири паралелки по специалностите скулптура и каменоделство от IX до XIIклас, както и 56 в неприсъствена форма на обучение. В общежитието са настанени 21 ученици.

 Сградата на училището е публична държавна собственост. Училището получава ежегодно от Министерството на културата допълнително средства по делегирания си бюджет като намиращо се в малко населено място и гарантиран минимум за издръжка. През 2010 г. са отпуснати 100 хил. лева за ремонт на покрив, а през 2012 г. – 36  хил. лева за ремонт на ателиета за скулптура и на физкултурен салон, през 2014 г. 38 500 лв., през 2016 г. – 23 655 лв. за аварийни ремонти. Училищната сграда е с нова дограма, поставена със средства на Министерството на образованието и науката, получени са също така нови компютри по проект за развитие на информационните технологии. Със средства от Училищното настоятелство и дарители е ремонтирана фасадата на сграда и вътрешната част на двора, изградени са нови тоалетни.  Значителен е приносът на Обществения съвет към училището за подобряване на материалната база, в това число на ремонти на стаите  и санитарните възли в ученическото общежитие, ремонт и оборудване на нова столова и дарения за хранене на учениците.

През 2017 г. средства за капиталов ремонт са планирани, но не са отпуснати, поради съществени разминавания на описаните ремонтни дейности в докладна записка и приложените план-сметки, както и липсата на инвестиционен проект. През 2018 г. средства могат да бъдат предоставени само след мотивирано предложение и инвестиционен проект, както и след подробно проучване на нуждите от класни стаи, ателиета и работилници за обучаващите се в момента в дневна форма 51 ученици.
 

     

Наблюдател
Общество
Регион
Криминале
Мейнстрийм Северозапад
Copyright © 2009 Alpiko Publishing. All Rights Reserved.
Всички публикувани текстове и изображения са под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“. Използването и публикуването на част или цялото съдържание на сайта без разрешение е забранено.